Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

DORADCA METODYCZNY

w zakresie języka polskiego

mgr Edyta Meredyk-Szczesiak

DYŻUR W SZKOLE

SZKOŁA:  Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

                   im. Polskich Olimpijczyków w Iławie

 ADRES: ul. Niepodległości 11A, 14-200Iława

 DZIEŃ: wtorek

 GODZINY: 7:50 – 11:20

 NR GABINETU: 007, parter

 

DYŻUR W W-MODN W ELBLĄGU

 

3. WTOREK MIESIĄCA

GODZINY: 10:00 – 13:20

GABINET: 245

 

 

 

Bo w bajkach ukryta jest prawda…

Bajki są skarbnicą mądrości. To w nich możemy znaleźć prawdę o człowieku, jego słabościach, obłudzie i fałszu. To panorama ludzkich charakterów. Uczniowie klasy VIa oraz klasy VIc omawiali wybrane bajki Ignacego Krasickiego. Na podstawie tych króciutkich utworów nagrali filmiki zrealizowane metodą poklatkową. To pracy wykorzystali prostą w obsłudze aplikację Stop Motion Studio. Warto zobaczyć efekt ich działań i zastanowić się przez chwilę, co kryje się pod maską bajkowych zwierząt. Oto tytuły bajek: „Rybka mała i szczupak”, „Kruk i lis”, „Szczur i kot”.

Czytaj więcej: Bo w bajkach ukryta jest prawda…

POMOC  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

             Z uwagi na trudną sytuację społeczną spowodowaną stanem epidemiologicznym w Polsce do Państwa dyspozycji pozostają pedagodzy szkolni. Kontakt z pedagogami możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod numerem: 89 648 50 71

p. Iga Kuśmirek, p. Anna Melka

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30

____________________________________________________________________________

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoła i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643).

Komu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 • uczniom;

 • rodzicom;

 • nauczycielom.

Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności z:

 • z niepełnosprawności;

 • z niedostosowania społecznego;

 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 • z zaburzeń zachowania lub emocji;

 • ze szczególnych uzdolnień;

 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 • z choroby przewlekłej;

 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 • z niepowodzeń edukacyjnych;

 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy m. in.:

 • ucznia;

 • rodziców ucznia;

 • dyrektora;

 • nauczyciela lub specjalisty, który prowadzi zajęcia z uczniem;

 • poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 • pracownika socjalnego;

 • asystenta rodziny;

 • kuratora sądowego.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na bieżąco w trakcie pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów np.:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

 • zajęcia rewalidacyjne;

 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

 • zajęcia sportowe;

 • zajęcia taneczne;

 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia;

 • porady i konsultacje.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole

 • wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;

 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

 • rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 


ZACHĘCAMY TAKŻE PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z POMOCY

INNYCH INSTYTUCJI JEŚLI ZACHODZI TAKA KONIECZNOŚĆ 

         W związku z zaistniałą sytuacją, funkcjonujący w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie Punkt Konsultacyjno – Informacyjny zmienia formę pracy na konsultacje telefoniczne.

Dzwoniąc do Ośrodka na numer 89 649 92 00 lub 609 410 150 uzyskacie Państwo wskazówki i informacje na temat telefonicznej konsultacji ze specjalistami z Ośrodka w zakresie pomocy psychologicznej, poradnictwa rodzinnego i wychowawczego, poradnictwa prawnego, poradnictwa w sytuacji przemocy, uzależnienia w rodzinie, kryzysu w rodzinie.

http://osrodek.ilawa.pl/index.php/pl/

Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Olsztynie oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej informują o działaniu telefonicznej pomocy psychologicznej.

Jeśli odczuwasz taką potrzebę zadzwoń:

730 822 320

Telefon jest dostępny w godzinach

09.00 - 21.00

Do Twojej dyspozycji są wykwalifikowani psychologowie, interwenci kryzysowi, specjaliści psychologii klinicznej, psychoterapeuci.

Inf. znajduje się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/telefoniczna-pomoc-psychologiczna

 


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

https://116111.pl/napisz

116 111


TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

800 100 100


FUNDACJA  ITAKA

https://www.gov.pl/web/edukacja/800-080-222--rusza-calodobowa-bezplatna-infolinia-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow-i-pedagogow


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA"

800 120 002

http://niebieskalinia.org/


Ponadto przypominamy o instytucjach wspierających  rodziny w naszym mieście:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 6A

tel. ( 89 ) 648 – 41 – 24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Andersa 3 A

tel. ( 89 ) 649 – 04 – 50

- Powiatowe Centrum Rozwoju i Edukacji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Kopernika 8A

tel. ( 89 ) 649 – 24 - 35

 

UCZNIOWSKI PROJEKT MALARSKI: IŁAWA- THOLEN

Nazwa projektu: 715 lat Iławy na płótnie – integracyjno-edukacyjna wymiana młodzieży Iława-Tholen 2020

Termin realizacji projektu: 14-19.09.2020 r.

 

Projekt jest wynikiem długoletniej współpracy w ramach partnerstwa miast: Iławy oraz niderlandzkiego Tholen i ma na celu wzmocnienie aktywizacji ich społeczności lokalnych. Przedsięwzięcie ma charakter integracyjno-edukacyjny i dotyczy wymiany młodzieży szkolnej w wieku 13-14 lat. W działania będą zaangażowane dwie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 3z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Polskich Olimpijczyków w Iławie oraz szkoła Calvijn z Tholen jako partner. 

Czytaj więcej: UCZNIOWSKI PROJEKT MALARSKI: IŁAWA- THOLEN

KOMÓRKA NA MISJE

W naszej szkole została zorganizowana i przeprowadzona akcja misyjna „KOMÓRKA NA MISJE” na rzecz Referatu Misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Zebrano łącznie 50 telefonów komórkowych. Koordynatorem akcji jest katechetka Monika Krzywkowska.

Koronawirus - procedury i zalecenia

1.REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY W TRYBIE STACJONARNYM ORAZ ZDALNYM Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

2. Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

3. Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz.

4. Procedura przebywania ucznia w szkole.

5. Lista klas, w których będą przebywać uczniowie.


 

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Jak myjemy ręce, (kliknij tu) 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia 
https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj
o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu
z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

 

Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 

W DNIACH 01 - 30.04.2020 TRWA REKRUTACJA UCZNIÓW DO NASZEJ PLACÓWKI

ABY DOKONAĆ ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKI:

 • ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 - DOTYCZY DZIECI Z OBWODU
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY-DOTYCZY DZIECI SPOZA OBWODU

OBYDWA DRUKI DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY

ZAKŁADKA - STREFA RODZICA - BARDZO WAŻNE

WYPEŁNIONE DOKUMENTY PROSZĘ DOSTARCZYĆ:

 • DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub

 • POCZTĄ NA ADRES: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Niepodległości 11a14-200 Iława z dopiskiem REKRUTACJA, lub

 • OSOBIŚCIE: zapakowane w kopertę i podpisane - DO SKRZYNKI PODAWCZEJ UMIESZCZONEJ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO PLACÓWKI

Ze względów bezpieczeństwa Dyrekcja Szkoły rekomenduje przesyłanie dokumentów drogą mailową.

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielamy wyłącznie telefonicznie: 89 648 50 71

w godzinach: 8.00-15.00. 

                                                                                                                               Dyrekcja Szkoły

Obwód należący do SP nr 3:

Aleja Jana Pawła II (od torów kolejowych do ulicy Dąbrowskiego), Aleja Pojednania, rotmistrza Józefa Alickiego, Władysława Bandurskiego, Norberta Barlickiego, św. Andrzeja Boboli, Wojciecha Bogusławskiego, Jana Brzechwy, Józefa Chełmońskiego, Karola Chodkiewicza, Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego, Działkowców, Juliana Fałata, Aleksandra Gierymskiego, Gustawa Gizewiusza, Mariana Gotowca, Artura Grottgera, Kazimierza Jagiellończyka, Michała Kajki, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Konstytucji 3 Maja, Wojciecha Kossaka, Kościelna, Tadeusza Kościuszki. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Lipowa, Lipowy Dwór, Kornela Makuszyńskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki. Mazurska, Ludwika Mierosławskiego, Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Gabriela Narutowicza, Niepodległości, Obrońców Westerplatte, Ignacego Paderewskiego, Plażowa, Polna, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Ireny Sendlerowej, Henryka Sienkiewicza, gen. Władysława Sikorskiego, Piotra Skargi, Juliusza Słowackiego, Jana III Sobieskiego (od torów kolejowych do ul. Królowej Jadwigi),Ludwika Solskiego, mjr. Henryka Sucharskiego, Sybiraków, Juliana Tuwima, Melchiora Wańkowicza, Wielka Żuława, Józefa Wybickiego, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Zalewska, Marii Zientary-Malewskiej.

Nie korzystamy z telefonów komórkowych od momentu wejścia do szkoły, aż do zakończenia zajęć.

Od 3 lutego wdrażamy procedurę dotyczącą telefonów komórkowych. Nie korzystamy z telefonów komórkowych od momentu wejścia do szkoły, aż do zakończenia zajęć. W czasie przerw rozmawiamy z koleżankami i kolegami, korzystamy z sali gimnastycznej, gier na korytarzach.

Na początek proponujemy, jako wyróżnienie, klasę Vb. Aby przejść stopniowo do całej procedury chcemy, aby od 3 do 5 lutego nie korzystać z telefonów przez pierwsze 3 godziny zajęć.

Od 6 do 7 lutego nie korzystamy z telefonów przez cały pobyt w szkole.

Zachęcamy także inne klasy do testu już w pierwszym tygodniu.

Zgłoszenia może dokonać gospodarz klasy w sekretariacie.

Od 10 lutego procedura będzie obowiązywać wszystkich uczniów.