ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W IŁAWIE

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.  Uczniowie klas IV-VIII  nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas integracyjnych, którzy również wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Od poniedziałku będzie organizowana opieka dla uczniów klas I – III w świetlicy szkolnej oraz uruchamiamy stołówkę szkolną.

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowano kolejne wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas. Obowiązują procedury bezpieczeństwa opracowane w sierpniu  oraz zasady, które zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do zarządzenia 28/2020  dyrektora szkoły. Wszystkie procedury zostały zamieszczone w e-dzienniku Librus. Ponadto na podstawie nowych wytycznych dokonaliśmy zmian w funkcjonowaniu uczniów. Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo od wychowawców przez e- dziennik.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROCEDURACH:

- Ustalenie odrębnych wejść do szkoły dla uczniów klas I – III

- Zmiana sal lekcyjnych ( II piętro, I piętro)

- Nowy harmonogram wejść uczniów, korzystających z obiadów, do stołówki szkolnej na wyznaczonych przerwach.

- Zmiana dzwonków lekcyjnych.

Nauka w klasach integracyjnych IV - VIII  oraz nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia

Uczniowie z klas integracyjnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych  mogą uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Zajęcia odbywają się tylko w jednej sali. Podczas przerw uczniowie przebywają w wyznaczonych strefach. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców klas. Dyrektor szkoły  umożliwia uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole , którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Od poniedziałku 18 stycznia funkcjonuje świetlica szkolna dla uczniów klas I – III. Proszę o przestrzeganie zasad oraz przypominam, że w świetlicy mogą przebywać wyłącznie dzieci rodziców pracujących. Chodzi nam o zapewnienie bezpieczeństwa.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Od 25 stycznia będziemy  organizować dla uczniów klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole

Podobnie jak przed feriami  będziemy udostępniać pomieszczenia w szkole,  do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół

Przypominamy, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy wytyczne dla dyrektorów szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców.

Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.