Komunikat Dyrektora Szkoły

  • Drukuj

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  im.Polskich Olimpijczyków  w Iławie o zasadach funkcjonowania szkoły  w okresie po 25 maja 2020r. 

Od 25 marca 2020 r. szkoły funkcjonują w systemie zdalnym. Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło, że do 7 czerwca br. nadal  zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach, a uczniowie mają organizowane lekcje z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Od poniedziałku, 25 maja br. będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów z klas I- III szkoły podstawowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, opieka będzie sprawowana w małych grupach do 12 uczniów. W związku z tym przewidziane są zajęcia tylko dla uczniów, których oboje rodzice/prawni opiekunowie lub samotnie wychowujący rodzic pracują zawodowo w godzinach sprawowania opieki na terenie placówki (od 8.00 do 15.00). Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta.

Opiekę podczas zajęć sprawować będą nauczyciele różnych przedmiotów. Wychowawcy klas I-III nadal będą prowadzić lekcje zdalnie. Dzieci podczas pobytu w szkole będą miały możliwość wykonywania zadań przesyłanych przez swojego nauczyciela. Uczniowie różnych klas będą tworzyć kilkuosobowe grupy, które nie będą w miarę możliwości zmieniane przez czas sprawowania nad nimi opieki.

Każdy rodzic zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka do szkoły i jego odebrania zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoływ okresie pandemii koronawirusa (SARS- CoV-2), dostępnymi na tablicy informacyjnej w wejściu głównym do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Deklaracja udziału dziecka  zamieszczona  na stronie szkoły oraz w wejściu głównym szkoły przy drzwiach wejściowych. Wypełnione składamy w sekretariacie do dnia 22.05.2020 r. do godz. 12.00.  Każde nowe zgłoszenie po tej dacie należy złożyć na dwa dni przed oczekiwanym terminem przyjęcia dziecka.

Od25 maja br. będą prowadzone konsultacje dla uczniów klas VIII, zwłaszcza z przedmiotów egzaminacyjnych. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony dzieciom przez wychowawców po zebraniu od uczniów deklaracji dotyczących udziału w konsultacjach z wybranych przedmiotów.

Natomiast od 1 czerwca br. nie tylko klasy VIII, ale i uczniowie klas IV-VII będą mieli możliwość konsultacji z różnych przedmiotów. Będzie to czas na poprawę ocen na potrzebę klasyfikacji, a także wyjaśnienia niezrozumiałych zagadnień z podstawy programowej. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformują poszczególni nauczyciele przedmiotów. Szkoła, organizując zajęcia na terenie placówki, będzie brała pod uwagę sytuację epidemiczną na terenie naszego miasta.

Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz GIS.

Pliki do pobrania:

Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki.

Deklaracja rodziców dla uczniów klas I – III.

Deklaracja rodziców dotycząca konsultacji dla uczniów.

Deklaracja rodziców dotycząca zajęć rewalidacyjnych.

Procedura wyjść na boisko szkolne.

Procedura wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej.

Klauzula RODO.

Plan konsultacji

Plan rewalidacji

Plan zajęć klas 1-3

Procedura komunikacji z rodzicami

Procedura organizacji konsultacji

Procedura pobytu w sali i w świetlicy