Wytyczne dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2020/2021

 Szanowni Państwo - Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

 

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach szkoły 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia wirusem COVID-19.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, jako dyrektor odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania, zgodnych z wytycznymi MEN, GIS i MZ.

 

Wszystkie procedury zostały umieszczone na stronie www.sp3.ilawa.pl oraz w e-dzienniku w zakładce „Ogłoszenia”. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi oraz ich ścisłe przestrzeganie.

W nowym roku szkolnym obowiązują te same, co dotychczas procedury dotyczące rejestru wejść. Wciąż obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej. Obecnie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. Uczniowie będą korzystać z kilku wejść. Zajęcia danej klasy będą odbywać się w jednej sali lekcyjnej.

 

Bardzo proszę, aby zapoznać się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi organizacji pracy w szkole.

Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez podwyższonej temperatury. Uczniowie z takimi objawami zostaną odesłani do domu zgodnie z procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy sugerujące zakażenie COVID 19.

Każdy uczeń wchodzi i wychodzi z placówki wyznaczonym wejściem i wyjściem.

Rodzice i opiekunowie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, nie wchodzą na teren placówki. Wyjątek stanowią:

  • rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych, którzy wchodzą wejściem głównym,
  • rodzice i opiekunowie uczniów klas I, którzy wchodzą wejściem dolnym.

Po wejściu do szatni uczniowie klas I czekają na nauczyciela, który w danym dniu, prowadzi pierwszą lekcję. Zabiera on zespół klasowy wraz z uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej do wyznaczonej sali lekcyjnej.

Po zakończonych lekcjach nauczyciel, który prowadzi ostatnie zajęcia, zaprowadza klasę do szatni, gdzie powinni czekać rodzice. Uczniowie klas I korzystający ze świetlicy przechodzą tam z szatni.

Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy są uprawnieni do wejścia na teren placówki, muszą nosić maseczkę lub przyłbicę zasłaniającą usta i nos.

Uczniowie muszą posiadać maseczkę ochronną, którą mają obowiązek zakładać podczas wejścia do szkoły, wyjścia oraz przerw, jeśli spędzają je wewnątrz budynku szkoły. Po wejściu do szkoły muszą umyć ręce.

Na boisku oraz na placu przed szkołą uczeń nie musi zakładać maseczki.

Podczas pobytu w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny  – 1,5m od drugiej osoby, jeśli jest to możliwe. W sytuacji, kiedy toaleta jest zajęta, uczeń czeka na korytarzu, przy wejściu do łazienki. Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się uczniów w toaletach.

Uczniowie poszczególnych oddziałów przerwy spędzają w wyznaczonych strefach:

STREFIE 1 lub STREFIE 2. Jeśli uczeń ma potrzebę skorzystania z toalety po powrocie wraca do swojej strefy.

Każdy oddział ma przydzieloną strefę do spędzania przerw na świeżym powietrzu.

Jeśli warunki pogodowe są sprzyjające, uczniowie powinni wychodzić na zewnątrz na każdej przerwie.

Uczniowie klas I-III wychodzą na boisko, jeśli nauczyciel wyrazi na to zgodę.

Po zakończeniu przerwy każdy uczeń wchodząc do sali lekcyjnej ma obowiązek dezynfekcji dłoni.

Uczniowie nie zmieniają klas, a nauczyciele przychodzą do nich na zajęcia. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednej sali wskazanej dla danego oddziału. Wyjątkiem są informatyka, języki obce w podziale na grupy oraz wychowanie fizyczne.

Na pierwszych zajęciach wychowawca ustala miejsca w ławkach, których uczniowie nie zmieniają do końca roku szkolnego.

Tylko uczniowie klas I-III korzystają z szafek szkolnych. Uczniowie klas IV-VIII nie korzystają z nich przez pierwszy miesiąc.

Na lekcję wychowania fizycznego uczniowie czekają pod wyznaczoną salą lekcyjną. Nauczyciel przedmiotu przychodzi po uczniów. Żaden z uczniów nie schodzi samodzielnie do sali gimnastycznej, ani hali sportowej.

W przypadku wyjścia na basen oczekiwanie na nauczyciela odbywa się w strefie przed szkołą.

Uczniowie przynoszą do szkoły tylko materiały niezbędne do pracy. Materiały te nie mogą być pożyczane, ani przekazywane innym uczniom.

Kierownik świetlicy ustala ścisły harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej. Uczniowie spożywają posiłki na wyznaczonych przerwach. Będą one zaznaczone na karteczce, którą uczeń otrzyma od wychowawcy na początku miesiąca. Rekomendujemy, aby w tym roku szkolnym płatności za obiady odbywały się poprzez przelew bankowy. Wszystkie dane dotyczące przelewu zamieszczone są na stronie szkoły.

Ze względu na reżim sanitarny główną formą kontaktu z dyrekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym jest strona internetowa szkoły oraz dziennik elektroniczny Librus.

Szczegółowe informacje na temat procedur znajdują się na stronie szkoły w zakładce „Koronawirus”.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Grażyna Stolarska