Kodeks Szkolny

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI

SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do:

· poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych

· rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej pracy przez przełożonych.

Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:

· poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób

· przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,

· dbania o dobro innych ludzi,

· zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i codziennych,

· rzetelnego i sprawiedliwego oceniania zachowania i osiągnięć innych osób.

Nikt nie ma prawa do:

· wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, większości lub siły fizycznej czy psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

Uczniowie mają prawo do:

· znajomości celu lekcji oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji,

· zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,

· swobody wyrażania swojego zdania,

· dodatkowej pomocy nauczyciela lub kolegów, gdy uczeń nie radzi sobie z opanowaniem materiału.

Uczniowie mają obowiązek :

· brania aktywnego udziału w lekcji,

· przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,

· uzupełniania braków wynikających z absencji,

· punktualnego i systematycznego przychodzenia na lekcje,

· przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni szkolnej.

Nauczyciele mają prawo do:

· wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej,

· wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania i podręcznika.

Nauczyciele mają obowiązek:

· ułatwienia uczniom dotarcia do celu lekcji i motywowania ich do pracy,

· przygotowania niezbędnych środków dydaktycznych i zapewnienie  bezpiecznego ich użytkowania,

· określenia czasu w którym uczeń powinien uzupełnić braki wynikające z absencji.

Władze szkoły mają obowiązek:

· zapewnienia nauczycielowi podstawowych środków i materiałów

· dydaktycznych produkowanych seryjnie,

· pełnienia nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczyciela podczas lekcji zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych powierzonych czynności.

I. PRACA DOMOWA

Uczniowie mają prawo do:

· oceny pracy domowej przez nauczyciela,

· zminimalizowania ilości zadań domowych zadawanych z piątku na poniedziałek,

· ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać prace domowe,

· takiego zadania domowego, które uwzględnia jego fizyczne i psychiczne możliwości.

Uczniowie mają obowiązek:

· starannego i systematycznego wykonywania pracy domowej,

· zgłaszanie nauczycielowi na początku lekcji braku zadania z podaniem przyczyny.

Nauczyciele mają obowiązek:

· uwzględnienia różnych okoliczności domowych i życiowych u swoich uczniów, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązywanie się z pracy domowej.

Rodzice mają obowiązek:

· interesowania się pracą domową swego dziecka, a także zapewnienia właściwych warunków w mieszkaniu do swobodnej pracy dziecka.

II. ZESZYT PRZEDMIOTOWY

Uczniowie mają prawo do:

· ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny, co jakiś czas, swoich starań w tym zakresie.

Uczniowie mają obowiązek:

· starannego prowadzenia zeszytu.

Nauczyciele mają obowiązek:

· ukierunkowania i kontrolowania zeszytu uczniowskiego.

Rodzice mają obowiązek:

· przeglądania od czasu do czasu zeszytów swoich dzieci, zachęcania do staranności w prowadzeniu zeszytu.

III. PODRĘCZNIK PRZEDMIOTOWY

Uczniowie mają prawo do:

· wyrażenia opinii na temat wybranego przez nauczyciela podręcznika.

Uczniowie mają obowiązek:

· posiadania i szanowania podręczników szkolnych .

Nauczyciele mają prawo do:

· wyboru podręcznika do prowadzenia swego przedmiotu.:

Nauczyciele mają obowiązek:

· poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o swojej decyzji dotyczącej wyboru podręcznika: uczniów i ich rodziców, a także władze szkoły.

Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

· właściwy wybór podręcznika pod względem jego walorów programowych i metodycznych.

Rodzice mają obowiązek

· zakupienia dla swego dziecka kompletu podręczników wskazanych przez szkołę.

IV. SPRAWDZIAN

Lekcyjna forma kontroli postępów w nauce.

Uczniowie mają prawo do:

· znajomości wymagań przedmiotowych przewidzianych sprawdzianem,

· znajomości zakresu materiału przewidzianego do kontroli,

· najwyżej 2 sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie,

· do określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

Uczniowie mają obowiązek:

· przygotowania się do sprawdzianu,

· przyniesienia materiałów wymaganych na sprawdzianie (przybory),

· wzięcia udziału w sprawdzianie chyba, że ważne przyczyny usprawiedliwiają jego nieobecność,

· poprawienie sprawdzianu lub napisanie go w innym terminie według zasad ustalonych przez nauczyciela.

Nauczyciele mają prawo do:

· wyboru formy sprawdzianu,

· zmiany formy egzekwowania wiedzy w przypadkach powtarzającego się unikania sprawdzianów,

· bez zapowiadania dokonać krótkiego, pisemnego sprawdzianu obejmującego co najwyżej materiał z 3 ostatnich tematów (tzw. „ kartkówka”).

Nauczyciele mają obowiązek:

· przestrzegania zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami tego typu w tygodniu i w ciągu dnia szkolnego,

· wpisywania terminu ołówkiem w dzienniku lekcyjnym,

· oddania sprawdzianów nie później niż 3 tygodnie po ich przeprowadzeniu,

· przechowywania sprawdzianów do 31 sierpnia każdego roku,

· przeprowadzenia lekcji powtórzeniowej przed zapowiedzianym sprawdzianem,

· rzetelnie sprawdzić prace uczniów,

· zapoznania uczniów z zasadami oceniania,

· omówienia wyników sprawdzianu, poprawienia z uczniami typowych dla nich błędów.

Władze szkoły mają obowiązek:

· kontrolowania zasady ilościowego obciążenia uczniów pracami klasowymi, sprawdzianami, testami,

· kontrolowania sposobu poprawiania prac przez nauczyciela, szczególnie w przypadku dużej ilości ocen negatywnych ze sprawdzianu, pracy klasowej, testu.

Rodzice mają prawo do:

· zapoznania się z pracami kontrolnymi swojego dziecka według zasad ustalonych przez szkołę,

· dopilnowania, aby dzieci poprawiły prace klasowe lub napisały je w innym terminie.

V. OCENA SZKOLNA

Wprowadza się na zasadzie loterii cyfrowej jeden dzień zwolnienia z odpowiedzi ustnej ze wszystkich przedmiotów dla ucznia zapisanego w dzienniku pod wylosowanym numerem. Losowania dokonuje codziennie przed rozpoczęciem lekcji przedstawiciel Samorządu Szkolnego.

Uczniowie mają prawo do:

· zapoznania się z wymaganiami programowymi z każdego przedmiotu,

· zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

· poinformowania ich o sposobach sprawdzania osiągnięć,

· sprawiedliwej i jasnej oceny.

Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za:

· unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych, za uniemożliwianie nauczycielowi prawidłowego oceniania ich postępów.

Uczniowie mają obowiązek:

· przynoszenia dzienniczka szkolnego i przedkładanie nauczycielowi celem wpisania ocen, uwag i informacji.

Nauczyciele mają prawo do:

· oceniania zgodnie z przedstawionymi wymaganiami.

Nauczyciele mają obowiązek:

· systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym,

· systematycznego wpisywania ocen, uwag i informacji w dzienniczku ucznia.

Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

· rzetelną i sprawiedliwą ocenę postępów swoich uczniów i za informowanie rodziców o tej ocenie, szczególnie o zagrożeniach dotyczących promocji ucznia do klasy wyższej (powiadomienie pisemne na miesiąc przed radą klasyfikacyjną).

Rodzice mają prawo do:

· bieżącej informacji o postępach dziecka, a także zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Rodzice mają obowiązek:

· systematycznie kontrolować wpisy do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia

VI. FREKWENCJA

Uczniowie nie mogą bez wiedzy nauczyciela opuszczać szkoły.

Uczniowie mają prawo do:

· opuszczania lekcji tylko z powodu choroby i ważnych przyczyn osobistych.

Uczniowie mają obowiązek:

· regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne,

· w razie uzasadnionej nieobecności, przynoszenia pisemnego usprawiedliwienia w terminie do 2 tygodnia; po tym czasie nieobecność będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona,

· zgłaszać nauczycielowi lub wychowawcy informacje o złym samopoczuciu w celu uzyskania zwolnienia z lekcji.

· Uczniowie, w stosunku do których podjęto decyzję o zwolnieniu z wychowania fizycznego, tylko w przypadku wyraźnego żądania rodziców są zwolnieni do domu.

· W innym przypadku są obecni na zajęciach.

· Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia rodziców (pisemnego lub osobistego), pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela.

· Ucznia, w przypadku złego samopoczucia można zwolnić do domu tylko w przypadku zapewnienia mu opieki osoby dorosłej.

· Nieobecność na lekcjach z powodu reprezentowania szkoły (konkursy, olimpiady, zawody itp.), jest traktowana jako obecność z wpisem w rubryce nieobecności jej powodu.

Nauczyciele mają prawo do:

· domagania się usprawiedliwienia nieobecności w terminie.

Nauczyciele mają obowiązek:

· na każdej lekcji sprawdzania obecność uczniów,

· wpisywania na listę wagarowiczów uczniów, którzy mają więcej niż 5 dni nieusprawiedliwionych w miesiącu (zgłoszenie u pedagoga),

· zawiadamiania rodziców, w wypadku kiedy absencja jest znaczna i istnieje podejrzenie, że uczeń wagaruje

· usprawiedliwianie nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami,

· zawiadamiania dyrektora szkoły o nieobecności w danym dniu, przed rozpoczęciem przez niego zajęć,

· usprawiedliwianie własnej nieobecności

Wychowawca klasy ma obowiązek:

· wpisania do dziennika sposób kontaktowania się z rodzicami w nagłych, szczególnych przypadkach.

Pedagog szkolny ma prawo:

· rozmawiania z uczniem i jego rodzicami o przyczynach nieobecności

Pedagog szkolny ma obowiązek:

· informowania Urząd Miejski o nagminnych wagarowiczach, co wiąże się z egzekucją finansową,

· zawiadamiania sądu o braku realizacji obowiązku szkolnego, co pociąga za sobą wydanie postanowień w sprawie nieletniego.

Władze szkoły mają obowiązek:

· zapewnienia uczniom zastępstwa w czasie nieobecności nauczycieli,

· kontrolowania frekwencji w klasie.

Rodzice mają prawo do:

· odpowiedzialnego decydowania o opuszczaniu przez dziecko zajęć szkolnych,

· usprawiedliwiania nieobecności.

Rodzice mają obowiązek:

· czuwania nad realizacją obowiązku szkolnego,

· dopilnowania aby dziecko w terminie dostarczyło usprawiedliwienie,

· kontaktowania się z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, kiedy dziecko wagaruje,

· uaktualniania danych - sposoby kontaktowania się w szczególnych przypadkach.

VII. IMPREZA KLASOWA, DYSKOTEKA

Uczniowie mają prawo do:

· organizowania rożnego rodzaju imprez klasowych i dyskotek za zgodą i przy współpracy wychowawcy klasy, nauczyciela opiekuna.

Uczniowie mają obowiązek:

· przestrzegania zasad REGULAMINU DYSKOTEK SZKOLNYCH

Nauczyciele mają prawo:

· do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec ucznia, który złamał zasady REGULAMINU DYSKOTEK SZKOLNYCH .

Nauczyciele mają obowiązek

· uzgodnienia terminu imprezy z dyrekcją szkoły i kierownikiem administracji szkoły na tydzień przed planowaną imprezą,

· zadbania o bezpieczną zabawę.

Rodzice mają prawo:

· uczestniczenia w przygotowaniu imprezy klasowej, dyskoteki szkolnej.

Rodzice mają obowiązek:

· zadbania o pełne bezpieczeństwo swoich dzieci w trakcie powrotu do domu.

Szkoła oczekuje:

· współpracy rodziców przy organizacji i przebiegu (nadzór) imprez ogólnoszkolnych.

VIII. WYCIECZKI

Zasady dotyczące organizowania i przebiegu wycieczek szkolnych oraz imprez turystyczno -krajoznawczych reguluje REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ.

Uczniowie mają prawo do:

· uczestniczenia w wycieczkach zorganizowanych przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu za wiedzą i zgodą rodziców,

· współdecydowania o celu i terminie wycieczki.

Uczniowie mają obowiązek:

· bezwzględnego przestrzegania zasad BHP w czasie wycieczki,

· przekazywania rodzicom informacji dotyczących wycieczki,

· uzyskania pisemnej zgody na wyjazd od rodziców.

Nauczyciele mają prawo do:

· współdecydowania o miejscu, celu i terminie wycieczki,

· odmowy zorganizowania wycieczki, jeżeli uczniowie rażąco nie stosują się do regulaminu szkoły,

· pobrania zaliczki, która nie ulega zwrotowi, jeśli przekazana została organizatorowi wyjazdu.

Nauczyciele mają obowiązek:

· przypomnienia przed każdą wycieczką zasad bezpieczeństwa potwierdzonego wpisem w dzienniku lekcyjnym.

Rodzice mają prawo do:

· pełnej wcześniejszej informacji o planowanych wycieczkach,

· współdecydowania o miejscu, terminie i kosztach wycieczki.

IX. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Uczniowie mają prawo do:

· zgłaszania potrzeb w zakresie organizacji interesujących ich zajęć,

· uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, jeśli nie kolidują one z zajęciami lekcyjnymi,

· wyboru rodzaju powyższych zajęć odpowiadających jego zainteresowaniom.

Uczniowie mają obowiązek:

· zrezygnowania z zajęć pozalekcyjnych, gdy wpływają one na jego absencję w szkole lub obniżenie wyników w nauce.

Nauczyciele mają prawo do:

· określenia charakteru prowadzonych przez siebie zajęć,

· wyboru form pracy na tych zajęciach.

Nauczyciele mają obowiązek:

· organizowania ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych po zajęciach szkolnych,

· prowadzenia zapisu w „Dzienniku zajęć”.

Rodzice mają prawo do:

· współdecydowania o wyborze zajęć pozalekcyjnych.

Rodzice mają obowiązek:

· pomocy dziecku w zachowaniu równowagi pomiędzy zajęciami obowiązkowymi i pozalekcyjnymi.

X. STRÓJ CODZIENNY I ODŚWIĘTNY

Ucznia obowiązują dwa typy stroju szkolnego:

· codzienny,

· apelowy - dziewczynki - biała bluzka, ciemna spódnica,

· chłopcy - biała koszula, ciemne spodnie.

Uczniowie mają prawo do:

· zachowania swojego stylu.

Uczniowie mają obowiązek:

· schludnego wyglądu,

· posiadania zadbanej fryzury,

· zostawiania okryć wierzchnich w szafkach,

· zmiany obuwia,

· nie przynoszenia do szkoły cennych elementów stroju,

· dbania o to, aby elementy ubioru nie były zagrożeniem dla koleżanek i kolegów,

· noszenia stroju apelowego na uroczystości wynikające z kalendarza imprez szkolnych.

Uczniowie nie mogą:

· nosić prowokujących strojów,

· farbować włosów, nosić awangardowych fryzur (np. dredy),

· malować się (makijaż),

· malować paznokci,

· nosić tatuaży w widocznych miejscach na ciele,

· nosić kolczyków (chłopcy).

Nauczyciele mają prawo do:

· zwrócenia uwagi uczniowi, jeśli jego ubiór jest niewłaściwy,

· poproszenie o rozmowę rodziców, jeśli uczeń rażąco narusza regulamin dotyczący ubioru szkolnego.

Nauczyciele mają obowiązek:

· zwrócenia uwagi uczniowi, a nawet zażądania zdjęcia elementów ubioru, które stanowią dla innych zagrożenie,

· powiadomienie rodziców o nie respektowaniu przez ucznia jego obowiązków dotyczących stroju,

· wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do ucznia łamiącego regulamin.

Rodzice mają obowiązek:

· dbania o czysty i estetyczny wygląd swego dziecka,

· w sytuacjach trudnych współpracować ze szkołą.

XI. MIENIE SZKOLNE

Uczniowie mają prawo do:

· bezpiecznych warunków pracy w szkole.

Uczniowie mają obowiązek:

· szanowania mienia szkolnego.

Nauczyciele mają prawo:

· wyciągania konsekwencji z aktów celowego niszczenia mienia przez uczniów,

· pociągnięcia do odpowiedzialności finansowej rodziców za wszelkie szkody poczynione przez ich dzieci.

Nauczyciele mają obowiązek:

· zgłaszania dyrekcji, jeżeli mienie szkolne stanowi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

· zgłaszania dyrekcji aktów wandalizmu i celowego niszczenia mienia szkoły.

Rodzice ponoszą odpowiedzialność:

· za pokrycie kosztów naprawy zniszczeń dokonanych przez ich dzieci.

XII. BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE UCZNIÓW

Uczniowie mają prawo do:

· bezpiecznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz bezpiecznej organizacji wycieczki, biwaku lub wyjścia poza szkołę,

· dbania o swoje zdrowie,

· wymagania od innych, aby nie szkodzili ich zdrowiu

· korzystania z windy w szczególnych przypadkach,

· uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania,

· korzystania ze szkolnej opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej.

Uczniowie mają obowiązek:

· bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

· nie opuszczania terenu szkoły podczas lekcji i przerw,

· brania udziału w programach profilaktycznych i profilaktyczno

· zdrowotnych proponowanych w ramach zajęć szkolnych,

· nie szkodzenia sobie na zdrowiu przez używanie narkotyków, papierosów i alkoholu,

· unikania zabaw i zachowań, które mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała lub kalectwa,

· przebywania podczas przerw na korytarzu tego piętra, na którym odbywają się zajęcia,

· wchodzenia do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,

· respektowania regulamin pracowni przedmiotowych,

· po ostatnich zajęciach w danym dniu zejść do szatni, ubrać się i opuścić szkołę,

· w drodze do szkoły i do domu przechodzić tylko na przejściu dla pieszych i respektować polecenia referenta do spraw ruchu drogowego,

· pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni,

· o złym samopoczuciu poinformować wychowawcę, innego nauczyciela lub pielęgniarkę,

· respektowania zarządzeń służby zdrowia dotyczące badań specjalistycznych, szczepień, fluoryzacji itp,

· przestrzegania porządku szkolnego, dbania o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,

· dbania o bezpieczeństwo, zdrowie własne i kolegów.

Uczniowie nie mogą:

· zapraszać osób obcych do szkoły,

· przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu,

· nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu ich samych i innych,

· przynosić, używać i rozprowadzać środków odurzających, alkoholu i tytoniu.

Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Nauczyciele mają prawo do:

· -  zwrócenia uczniowi uwagi, jeśli jego zachowanie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych,

· odebranie uczniowi przedmiotu niebezpiecznego (zdeponowanie u pedagoga i przekazania rodzicom lub policji),

· do ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole,

· do korzystania z pomocy szkolnej służby zdrowia w razie wypadku lub złego samopoczucia.

Nauczyciele mają obowiązek:

· bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

· zapoznania uczniów z przepisami bhp i p-poż.,

· sprawdzenia przed każdymi zajęciami, czy warunki nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia czy życia uczniów i bezzwłocznego zgłaszania kierownictwu szkoły zauważonych zagrożeń,

· zapewnienia uczniom opieki podczas zajęć i przerw,

· zamykania sali na okres przerw i po zakończeniu zajęć,

· - rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami,

· zawiadomienia rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole,

· zapewnienia opieki choremu uczniowi,

· zawiadomienie władz szkoły, jeśli zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla zdrowia innych,

· wzywania rodziców w takich przypadkach,

· współpracować z policją w przypadkach szczególnie trudnych,

Władze szkoły mają obowiązek:

· niezwłocznego usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa zgłoszonych przez rodziców, uczniów lub nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

· w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać zajęcia lekcyjne,

· dokonania przeglądu pomieszczeń szkolnych pod wzglądem bezpieczeństwa,

· zapewnienia środków pierwszej pomocy w gabinecie szkolnej służby zdrowia, pracowniach przedmiotowych i pokoju wychowania fizycznego,

· utrudniania dostępu do szkoły osobom obcym,

· zapewnienia wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa.

Rodzice mają prawo do:

· do bieżącej informacji o zachowaniu swego dziecka,

· do wymagania, aby jego dziecko nie było narażone na zachowanie niebezpieczne, zagrażające jego zdrowiu.

Rodzice mają obowiązek:

· dbania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły przedmiotów niebezpiecznych,

· współpracować ze szkołą, jeśli wymaga tego sytuacja,

· udania się z dzieckiem do specjalisty zgodnie ze skierowaniem lekarza lub pielęgniarki szkolnej,

· przekazania wychowawcy, pielęgniarce ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka,

· na wezwanie szkoły, przybyć po chore dziecko.

XIII. NAGRODY

Uczeń otrzymuje nagrodę za:

· rzetelną naukę i wzorową postawą społeczną i moralną,

· osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

· pochwała wychowawcy w klasie,

· pochwała dyrektora na apelu szkolnym,

· odznaka wzorowego ucznia klas I - III,

· świadectwo z wyróżnieniem,

· nagroda książkowa lub dyplom,

· list pochwalny dla rodziców,

· umieszczenie fotografii wzorowego ucznia w gablocie „Nasza Złota Liga”.

XIV. KARY

Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z Kodeksu Szkolnego.

Uczeń otrzymuje karę za:

· naruszanie dobra wspólnego i godności osobistej,

· agresywne zachowanie się w szkole i poza nią,

· niszczenie mienia szkolnego i wandalizm w środowisku,

· rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju czynników patologii społecznej,

· postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów.

· wpis w dzienniku lekcyjnym i dzienniczku ucznia,

· nagana wychowawcy w szkole,

· upomnienie dyrektora,

· nagana na apelu szkolnym

· rozmowa z dyrektorem w obecności wychowawcy, pedagoga i rodziców,

· zakaz udziału w imprezach szkolnych i zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

· przeniesienie do innej klasy,

· przeniesienie do innej szkoły.

UWAGI

Propozycje zmian w kodeksie mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.