Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ

im. KONSTYTUCJI 3 MAJA W IŁAWIE

Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie to szkoła z bardzo bogatą  ponad  70-letnią tradycją.

Kierunki kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej:

ž Technikum technologii żywności

ž Technikum hotelarskie

ž Technikum pojazdów samochodowych

ž Technikum handlowe

ž Technikum żywienia i usług gastronomicznych

ž Technikum  reklamy

ž Szkoła Branżowa I Stopnia – 3 letnia

ž Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie Branżowej Szkoły I Stopnia

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

           Absolwent zdobędzie umiejętność  opracowania nowych produktów żywnościowych i technologii, organizowania i nadzorowania procesu  produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji. Technolog bada nowoczesne techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty produktów żywnościowych. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych. Po ukończeniu szkoły technik technologii żywności wykonuje pracę w zakładach przemysłu spożywczego.

TECHNIK HOTELARSTWA

           To zawód, który przygotowuje absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Nasi uczniowie nabywają potrzebną wiedzę praktyczną odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju. Zawód, który proponujemy absolwentom gimnazjum jest zawodem interesującym        i przyszłościowym. Nauczysz się m.in. dobierać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości; stosować instrumenty promocji usług hotelarskich; sporządzać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich.

 

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

        To zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Potrafią organizować obsługę i naprawę pojazdów samochodowych oraz  ocenić stan techniczny pojazdów. Technik pojazdów samochodowych to zawód z przyszłością.

TECHNIK HANDLOWIEC

        Absolwent będzie przygotowany do organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw, przygotowywania towarów  do sprzedaży, wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.  Posiądzie również wiedzę dotyczącą prowadzenia działań reklamowych  i  marketingowych, organizowania i prowadzenia działalności handlowej oraz zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

       Absolwent przygotowany jest do podejmowania zadań związanych z obsługą konsumenta oraz przygotowaniem imprez organizowanych przez wszystkie zakłady świadczące usługi gastronomiczne. Będzie umiał profesjonalnie przygotować wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz planować i organizować usługi gastronomiczne. Zdobywa umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.

TECHNIK REKLAMY

         Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta  do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym. Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.


 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

W okresie całego 3-letniego cyklu kształcenia uczniowie  zdobywają wiedzę oraz praktykę w warunkach naturalnych i rzeczywistych, a nie pozorowanej pracy; poznają nowoczesne technologie, materiały i urządzenia; tworzą więzi emocjonalne z  pracodawcą oraz innymi współpracownikami w zakładzie pracy, uczą się współdziałania w grupie zawodowej oraz odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki w pracy.

Zawody w naszej szkole: Mechanik pojazdów  samochodowych, Ślusarz, Kucharz, Sprzedawca, Cukiernik, Stolarz, Piekarz, Elektryk, Blacharz samochodowy, Elektromechanik, Fryzjer, Krawiec, Monter – elektronik, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, Murarz, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego i inne.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących jak                            i zawodowych oraz 3 sale informatyczne. W nowoczesnych pracowniach nasi nauczyciele mają możliwość bardzo dobrze przygotować  uczniów do podjęcia pracy po zakończeniu edukacji oraz do zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na bardzo wysokim poziomie.

MECHANIK-  DOBRA SZKOŁA, DOBRY ZAWÓD, DOBRA PRACA – W MECHANIKU UCZYĆ SIĘ OPŁACA