Rola wychowawcy klasy w tranzycji ósmoklasisty ze szkoły podstawowej do ponadpodstawowej

Rola wychowawcy klasy w tranzycji ósmoklasisty ze szkoły podstawowej do ponadpodstawowej

W szkole podstawowej w realizowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego angażowanych jest wiele osób. Należą do nich m.in. wychowawcy klas. Podejmują działania dydaktyczne, ale i opiekuńczo-wychowawcze. Wśród zadań wychowawcy można wymienić wspieranie uczniów w wyborach edukacyjno-zawodowych. Odgrywa on więc ważną rolę w zakresie doradztwa zawodowego. Jednym z ważnych zadań wychowawcy klasy jest przygotowanie ósmoklasisty do zmiany szkoły z podstawowej na ponadpodstawową.

Wychowawca klasy jest osobą, która prowadzi uczniów najczęściej od klasy IV do VIII szkoły podstawowej. Zdarzają się sytuacje będące odstępstwami od tej reguły, ale tylko wtedy, gdy jest taka konieczność. Zatem wychowawca klasy ma bardzo wiele okazji do poznawania uczniów, ich biografii. Najczęściej poza zajęciami z wychowawcą uczy swoją klasę określonego/-ych przedmiotu/-ów, aby mieć więcej możliwości kontaktów z powierzonymi mu uczniami.

Wychowawca klasy wspiera uczniów podczas lekcji

Wychowawca klasy bardzo często uczy swoją klasę jakiegoś przedmiotu. Jest to wspaniała okazja do zintensyfikowania kontaktów z uczniami. Warto też przeprowadzać rozmowy na temat bieżących spraw nie tylko tych związanych z danym przedmiotem szkolnym. Wychowawca klasy jako nauczyciel przedmiotu jest dobrym znawcą talentów uczniów, zainteresowań, pasji, które może zaobserwować podczas prowadzonych lekcji.

Rola wychowawcy klasy w pomocy uczniom w tranzycji do szkół ponadpodstawowych

Wychowawca klasy jest blisko spraw uczniów. Towarzyszy im w procesie dydaktycznym, ale przede wszystkim w procesie wychowawczym. Zna swoich uczniów, ich atuty, mocne strony, zasoby. Umie określić ich strony do rozwoju, wymagające pracy, zaangażowania w ich zmianę, weryfikację. Wychowawca klasy współpracuje z doradcą zawodowym, pedagogiem, osobami, które realizują doradztwo zawodowe w szkole. Dostarcza informacji, dzieli się swoimi obserwacjami. Współpracuje także z rodzicami. Wspiera ich w różnych kwestiach natury wychowawczej, a także w aktywnościach związanych z doradztwem zawodowym. Sam też pyta rodziców, gromadzi informacje o uczniach, ich potencjale. Wychowawca klasy zna kontekst społeczny decyzji, wyborów, trudności swoich uczniów. Jednakże odgrywa też ważną rolę we wspieraniu swoich uczniów w zakresie doradztwa zawodowego.

Nauczyciel wychowawca bardzo często podejmuje następujące aktywności wpisujące się w proces tranzycji:

  • omawia w ramach zajęć z wychowawcą tematy związane z doradztwem zawodowym,
  • organizuje spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych,
  • zbiera informacje o postępowaniach rekrutacyjnych w interesujących uczniów szkołach ponadpodstawowych,
  • wspiera podczas składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych,
  • wspiera uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi (np. udziela informacji o możliwości kontaktu z doradcą zawodowym, o przeciwwskazaniach zdrowotnych, o konieczności przekazania dokumentacji ucznia z tego zakresu do szkoły ponadpodstawowej),
  • kontaktuje się ze szkołami ponadpodstawowymi, gdy uczniowie zgłaszają jakieś pytania, trudności, wątpliwości dotyczące informacji o szkole czy rekrutacji,
  • sprawdza, czy uczniowie mają aktualne, rzetelne informacje o interesujących ich zawodach,
  • zwraca uwagę uczniom na konieczność postępowania zgodnie z wymogami rekrutacyjnymi w szkołach ponadpodstawowych,
  • motywuje do pracy np. nad przygotowaniami do egzaminów ósmoklasisty,
  • wyjaśnia różne kwestie związane z przygotowaniami do nauki w nowej szkole.

Podsumowując, rola, jaką odgrywa wychowawca klasy, jest niezwykle ważna. Oczywiście wyżej wymienione zadania mogą być zmieniane, weryfikowane.

Wiele zależy od podziału kompetencji poszczególnych osób pracujących w danej szkole. Inaczej może być, gdy w szkole jest zatrudniony doradca zawodowy, a inaczej, gdy go nie ma. Jednakże wychowawca klasy najczęściej jest osobą bardzo zaangażowaną w przygotowanie uczniów do bycia, odnalezienia się w nowej szkole.

Na podstawie artykułu Katarzyny Durczak zawartego w czasopiśmie „Nowoczesne Doradztwo Zawodowe”