Regulamin stołówki szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI

  Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Olimpijczyków w Iławie

w roku szkolnym 2020/21

 

I.                  ZASADY FUNKCJONOWANIA.

   

1.     Stołówka szkolna prowadzi dożywianie uczniów.

2.     Uczniowie mają prawo do korzystania z pełnych obiadów, drugich dań lub zup.

3.     Dyżur w czasie wydawania posiłków pełnią nauczyciele świetlicy oraz wyznaczeni pracownicy szkoły.

4.     W czasie wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać tylko osoby jedzące obiad ,(rodzice uczniów klas I, czekają na dzieci przy szafkach).

II.             ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W STOŁÓWCE.

 

1.      Z powodu reżimu sanitarnego i konieczności dezynfekcji stołówki po każdej grupie,  uczniom będą wydawane wraz z kartą obiadową  „wejściówki na stołówkę” z  określoną godziną korzystania ze stołówki w danym dniu tygodnia. Przestrzeganie właściwego harmonogramu i zachowania jest priorytetem w  bezpiecznym funkcjonowaniu stołówki.

2.     Uczeń przychodzi na posiłek o wyznaczonym czasie, jeśli musi czekać na wejście zachowuje odstęp 1metra od innych uczniów.

3.     Uczeń po wejściu na stołówkę  odbiera posiłek z okienka podawczego, natomiast  zupę  podaje osoba pełniąca dyżur.

4.     Po skończeniu spożywania posiłku uczeń odnosi naczynia do okienka zmywalni i opuszcza stołówkę.

5.     Do stołówki nie wolno wchodzić z plecakiem ani w wierzchnich okryciach.

6.     W stołówce obowiązuje kulturalne zachowanie, uczeń nie prowadzi głośnych rozmów, powinien spożyć obiad w czasie nie dłuższym niż 10 min.

7.     Za złe zachowanie w stołówce lub nie przestrzeganie regulaminu uczeń może być skreślony z listy dożywianych na okres jednego miesiąca lub do końca roku szkolnego

 

III.      ORGANIZACJA PRACY.

 

1.     Stołówka funkcjonuje od 7 września 2020 roku. Jest czynna w godz.11.10- 13.50.

2.     Zupy, drugie dania i pełne obiady wydawane są wyłącznie na podstawie kartek obiadowych wydawanych na początku każdego miesiąca uczniom klas I– VIII poprzez wychowawcę klasy, pobranie uczeń potwierdza podpisem na liście.

 

3. Uczniowie korzystają ze stołówki wg  godzin przydzielonych na wejściówkach

 

 

III. WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE I ZASADY ZAPISU DO STOŁÓWKI

1.     Dzienna stawka żywieniowa to koszt tzw. wkładu obiadowego : zupy 1,20 zł, drugiego dania 2.60 zł, pełnego obiadu 3.80 zł.

2.     Odpłatność za wyżywienie należy uiścić od 1 do 10 każdego miesiąca  przelewem na konto: Bank Millennium 27 1160 2202 0000 0003 8805 2698 ( podajemy imię, nazwisko i klasę dziecka) . W wyjątkowych sytuacjach u kierownika świetlicy w wyznaczonych godzinach.

3.     W przypadku braku uiszczenia wpłaty za wyżywienie w wyznaczonym terminie, wydawanie posiłków będzie wstrzymane od pierwszego dnia następnego miesiąca (uczeń nie otrzyma karty obiadowej ) do momentu uregulowania należności.

4.     W razie nieobecności dziecka w szkole obiad może być odwołany telefonicznie (89 648 50 71) danego dnia  do godz. 9.00 lub na dzień przed planowaną nieobecnością. Wówczas kwota za posiłek będzie odliczona w następnym miesiącu.

5.     Uczeń  zapisuje się na dożywianie  na cały rok szkolny. Rezygnację z dożywiania należy niezwłocznie zgłaszać do kierownika świetlicy. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z obiadów uczeń ponosi koszty płatności do dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie. Brak odebrania karty obiadowej nie jest traktowany jako rezygnacja z posiłków.

6.     Zapis dziecka  na posiłki następuje w wyniku złożenia do skrzynki podawczej w szkole „Karty zgłoszenia do stołówki” z podpisem rodzica potwierdzającym  zapoznanie się z powyższym regulaminem i deklaracją jego przestrzegania lub drogą elektroniczną: przesłanie skanu wypełnionego dokumentu na adres kierownika świetlicy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7.     Ze względu na wielość czynności organizacyjnych związanych zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego termin zgłoszeń do korzystania ze stołówki upływa 3 września 2020roku.

 

Zatwierdziła:                                                             Sporządziła: Kierownik świetlicy

 Dyrektor  Szkoły                                                     mgr Maria Marciniak  

mgr Grażyna Stolarska