POMOC  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Podstawa prawna:

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594)

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności;

 • z niedostosowania społecznego;

 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 • z zaburzeń zachowania lub emocji;

 • ze szczególnych uzdolnień;

 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 • z choroby przewlekłej;

 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 • z niepowodzeń edukacyjnych;

 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy m. in.:

 • ucznia;

 • rodziców ucznia;

 • dyrektora;

 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;

 • asystenta edukacji romskiej;

 • pomocy nauczyciela;

 • pracownika socjalnego;

 • asystenta rodziny;

 • kuratora sądowego;

 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na bieżąco w trakcie pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów np.:

 • klas terapeutycznych;

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;

 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

 • porad i konsultacji;

 • warsztatów.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

https://116111.pl/napisz

116 111


TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

800 100 100


FUNDACJA  ITAKA

https://www.gov.pl/web/edukacja/800-080-222--rusza-calodobowa-bezplatna-infolinia-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow-i-pedagogow


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA"

800 120 002

http://niebieskalinia.org/


Ponadto przypominamy o instytucjach wspierających  rodziny w naszym mieście:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 6A

tel. (89) 648 – 41 – 24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Andersa 3 A

tel. (89) 649 – 04 – 50

Powiatowe Centrum Rozwoju i Edukacji - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Kopernika 8A

tel. (89) 649 – 24 - 35