POMOC  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

             Z uwagi na trudną sytuację społeczną spowodowaną stanem epidemiologicznym w Polsce do Państwa dyspozycji pozostają pedagodzy szkolni. Kontakt z pedagogami możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie pod numerem: 89 648 50 71

p. Agnieszka Jakubowska, p. Anna Melka

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00

____________________________________________________________________________

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoła i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643).

Komu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 • uczniom;

 • rodzicom;

 • nauczycielom.

Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności z:

 • z niepełnosprawności;

 • z niedostosowania społecznego;

 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 • z zaburzeń zachowania lub emocji;

 • ze szczególnych uzdolnień;

 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 • z choroby przewlekłej;

 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 • z niepowodzeń edukacyjnych;

 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy m. in.:

 • ucznia;

 • rodziców ucznia;

 • dyrektora;

 • nauczyciela lub specjalisty, który prowadzi zajęcia z uczniem;

 • poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 • pracownika socjalnego;

 • asystenta rodziny;

 • kuratora sądowego.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na bieżąco w trakcie pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów np.:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

 • zajęcia rewalidacyjne;

 • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

 • zajęcia sportowe;

 • zajęcia taneczne;

 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia;

 • porady i konsultacje.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole

 • wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;

 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;

 • rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 


ZACHĘCAMY TAKŻE PAŃSTWA DO SKORZYSTANIA Z POMOCY

INNYCH INSTYTUCJI JEŚLI ZACHODZI TAKA KONIECZNOŚĆ 

         W związku z zaistniałą sytuacją, funkcjonujący w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie Punkt Konsultacyjno – Informacyjny zmienia formę pracy na konsultacje telefoniczne.

Dzwoniąc do Ośrodka na numer 89 649 92 00 lub 609 410 150 uzyskacie Państwo wskazówki i informacje na temat telefonicznej konsultacji ze specjalistami z Ośrodka w zakresie pomocy psychologicznej, poradnictwa rodzinnego i wychowawczego, poradnictwa prawnego, poradnictwa w sytuacji przemocy, uzależnienia w rodzinie, kryzysu w rodzinie.

http://osrodek.ilawa.pl/index.php/pl/

Polskie Towarzystwo Psychologiczne oddział w Olsztynie oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej informują o działaniu telefonicznej pomocy psychologicznej.

Jeśli odczuwasz taką potrzebę zadzwoń:

730 822 320

Telefon jest dostępny w godzinach

09.00 - 21.00

Do Twojej dyspozycji są wykwalifikowani psychologowie, interwenci kryzysowi, specjaliści psychologii klinicznej, psychoterapeuci.

Inf. znajduje się na stronie: 

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/telefoniczna-pomoc-psychologiczna

 


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

https://116111.pl/napisz

116 111


TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

800 100 100


FUNDACJA  ITAKA

https://www.gov.pl/web/edukacja/800-080-222--rusza-calodobowa-bezplatna-infolinia-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow-i-pedagogow


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA"

800 120 002

http://niebieskalinia.org/


Ponadto przypominamy o instytucjach wspierających  rodziny w naszym mieście:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 6A

tel. ( 89 ) 648 – 41 – 24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Andersa 3 A

tel. ( 89 ) 649 – 04 – 50

- Powiatowe Centrum Rozwoju i Edukacji

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Kopernika 8A

tel. ( 89 ) 649 – 24 - 35